Galvenā lapa Mērķi un uzdevumi  
Drukāt

Mērķi un uzdevumi

Lai Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienības darbība sekmētu efektīvu ES fondu finansējuma piesaisti un izlietošanu Latvijā, izstrādājot un ieviešot kvalitatīvus projektus, par apvienības tiešajiem mērķiem un uzdevumiem izvirzīti:
 
I. Stiprināt apvienības lomu un nozīmi nacionālajā un starptautiskajā līmenī:
 • izveidot spēcīgu ES projektu vadītāju un ekspertu tīklu Latvijā;
 • informēt sabiedrību par apvienības galvenajiem darbības virzieniem un popularizēt ES projektu vadītāja arodu;
 • iesaistīties starptautisku organizāciju darbā un sadarbības tīklos, kas saistīti ar projektu vadību;
 • piedalīties pasākumos, kas saistīti ar projektu pārvaldību, kā arī sniegt atbalstu dažādām organizācijām projektu gatavošanā un ieviešanā; sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām ar pamatdarbību saistīto jautājumu risināšanā un projektu pārvaldības jomā;
 • piedalīties Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu izsludinātajos projektos un konkursos;
 • veikt projektu un programmu izvērtēšanu.

II. Celt ES projektu vadītāju kapacitāti gan Rīgā, gan reģionos:
 • attīstīt un uzturēt informatīvās sistēmas par dažādiem ārējā finansējuma avotiem publiskā un privātā sektora projektu attīstībai;
 • izveidot, ieviest un attīstīt projektu vadītāju kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmu;
 • veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu biedru starpā par projektu plānošanu, vadību un ieviešanu;
 • organizēt izglītojošus pasākumus, t.sk. apmācības, seminārus un konferences, par projektu pārvaldības jautājumiem;
 • celt biedru kvalifikāciju.
 
III. Nodrošināt projektu vadības profesionāļu interešu pārstāvniecību nacionālās un starptautiskās politikas veidošanā:
 • veidot sadarbību un aizstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldību institūcijās un citās organizācijās;
 • sekmēt normatīvo aktu uzlabošanu un pilnveidošanu ar apvienības darbību saistītajās jomās.
 
Papildus uzskaitītajiem mērķiem un uzdevumiem ESPVA plāno piedāvāt noderīgus resursus ES projektu vadības kapacitātes veidošanai un stiprināšanai, tādējādi sekmējot citu nevalstisko organizāciju attīstību. Turklāt ESPVA sekmēs dialogu starp NVO un publisko pārvaldi, piedāvājot ne tikai platformu kopīgu projektu izveidei biedru vidū, bet arī piedāvājot līdzdalības mehānismus politikas plānošanā un ieviešanā.

 

 
 
 

Autortiesības © 2008  Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienība